Контакт

Државна комисија за спречување на корупцијата

Бул. Пресвета Богородица бр.3
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3248 930
е-пошта: contact@dksk.org.mk


 

Oфицер за заштита на личните податоци :

м-р Сања Игњатовска
е-маил: i.sanja@dksk.org.mk

Овластено лице за сигурност на информацискиот систем (администратор на информацискиот систем):

Маја Хаџи-Кимова Трпкова
e-маил: maja.hadzikimova@dksk.org.mk

Задолжено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Бурим Абази
Контакт тел: +389(71)221-572
e-маил: b.abazi@dksk.org.mk

Одговорно лице за внатрешно и надворешно пријавување на укажувачи:

Ирена Поповска
Контакт тел: (02) 3215 377
e-маил: i.popovska@dksk.org.mk

Одговорно лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сашко Колев
Контакт тел: (02) 3215 377
е-маил: sashko@dksk.org.mk

Овластено лице за евиденција на подароци примени од страна на претседателот и членовите на ДКСК и Секретаријатот на ДКСК:

м-р Ема Нешковска
Контакт тел: (02) 3248 944
e-маил: e.neshkovska@dksk.org.mk