Оглас: Краткорочен ИКТ експерт во Проект финансиран од ЕУ “Поддршка на ЕУ за владеење на правото“