Мисија и визија

МИСИЈА

Државната комисија за спречување на корупција применува и иницира примена на законите, поттикнува нормативно и институционално јакнење, креира антикорупциски политики и мерки, промовира меѓуинституционална и меѓународна соработка и развива правна култура.

ВИЗИЈА

Да се воспостави ефикасен систем за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси.