Мислења

МИСЛЕЊА


Мислење по Предлог на Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик

Мислење по работна верзија на Предлог на законот за кривичната постапка

Мислење по Предлогот на Закон за помилување доставено до Министерство за правда

Мислење по работна верзија на Предлог на Кривичен законик

Мислење по Предлог Закон за административни службеници

Мислење по Нацрт Закон за вработените во Министерство за Одбрана

Мислење по предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар

Мислење по текстот на Предлог – Законот за висока раководна служба

Мислење по текстот на предлог – Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Мислење по текстот на предлог – Законот за именување и дополнување на Законот за Земјоделско Земјиште

Мислење по текстот на предлог – Законот за заштитено пријавување и заштита на укажувачи

Методологија за антикорупциска проверка на легислативата

Мислење по Предлогот на Закон за именување и дополнување на Законот за основното образование