Мисија на ОБСЕ во Скопје

       Државната комисија за спречување на корупција својата соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје ја започна во 2012 година и во рамки на неа беа реализирани бројни активности за унапредување на демократското управување и превенција на корупцијата во земјава, како и поттикнување на меѓународната соработка. Во 2020 година Државната комисија за спречување на корупција потпиша Меморандум за соработка со Организацијата за безбедност и соработка во Европа Мисија во Скопје за спроведување на заеднички активности во периодот 2020-2022 година. Оваа рамка за соработка има за цел унапредување на практиките за спречување на корупцијата и зајакнување на системот на интегритет. Заедничките активности првенствено ќе бидат во согласност со принципите утврдени во Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2021-2025, други национални стратешки документи, како и други поврзани активности. Заедничките активности, вклучително и роковите и другите детали за нивна реализација, ќе бидат утврдени дополнително во Годишни планови за активности договорени заеднички помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.


МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА, МИСИЈА ВО СКОПЈЕ И ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЕРИОДОТ 2023-2024


МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА, МИСИЈА ВО СКОПЈЕ И ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЕРИОДОТ 2020-2022


Акциски план за 2023 – План на годишни активности за 2023 година кои произлегуваат од Меморандумот за соработка меѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Државната комисија за спречување на корупцијата 2023 – 2024

Акциски план за 2022 – План на годишни активности за 2022 година кои произлегуваат од Меморандумот за соработка меѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Државната комисија за спречување на корупцијата 2020 – 2022

Акциски план за 2021 – План на годишни активности за 2021 година кои произлегуваат од  Меморандумот за соработка меѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Државната комисија за спречување на корупцијата 2020 – 2022


ПРОМОВИРАЊЕ НА
ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА
ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

English

Македонски

Промовирање на соработката преку добро
владеење во спроведувањето на
антикорупциската политика

English

Македонски


OSCE SKP RFQ 638481 – Provision of web content management and public relations services for the State Commission for prevention of corruption


Истражувања од перцепцијата за родовите форми на корупција во Република Северна Македонија – Сектори високо образование и јавна администрација

English

Македонски

Shqip


Родот и корупцијата – истражувања за Република Северна Македонија

English

Македонски

Shqip


Извештај за ризиците од корупција во животната средина во Република Северна Македонија

English

Македонски

Shqip


Проценка на ризиците од корупција во правосудството во Северна Македонија (EN, МК, AL)