ОБЈАВА согласно со член 56 став 5 од Законот за прекршоците

Согласно со член 56 став 5 од Законот за прекршоците ( „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) прекршочниот орган е должен, во случај на два последователни неуспешни обида за доставување на писмено, истото да го објави на својата Веб страница и со истекот на 8 (осум) дена од денот на неговото објавување се смета дека доставата е извршена.

Прекршочната комисија во Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), по исполнување на претпоставките утврдени во гореспоменатиот член,

О Б Ј А В У В А

 1. Писмено под бр.14-495/2 од 26.02.2021 година
  (објавено на ден 30.09.2021 г.)
 2. Писмено под бр.14-1280/4 од 01.11.2021 година
  (објавено на ден 02.12.2021 г.)
 3. Писмено под бр.14-1614/5 од 10.11.2021 година
  (објавено на ден 02.12.2021 г.)
 4. Решение под бр.14-495/5 од 01.11.2021 година
  (објавено на ден 14.12.2021 г.)
 5. Решение под бр.14-781/5 од 03.08.2022 година
  (објавено на ден 31.08.2022 г.)
 6. Решение под бр.14-9370/5 од 29.12.2022 година
  (објавено на ден 13.02.2023 г.)
 7. Решение под бр.14-2617/5 од 18.08.2023 година
  (објавено на ден 19.09.2023 г.)
 8. Писмено под бр.14-2615/2 од 03.07.2023 година
  (објавено на ден 21.09.2023 г.)
 9. Решение под бр.14-2615/6 од 16.10.2023 година
  (објавено на ден 22.11.2023 г.)
 10. Писмено под бр.14-5372/2 од 28.11.2023 година
  (објавено на ден 18.01.2024 г.)
 11. Опомена за плаќање на глоба и трошоци во постапката бр.14-529-3 од 08.04.2024 година
  (објавено на ден 06.06.2024 г.)