ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА