Правилници

Правилници

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на изјавата за имотна состојба и интереси и пријавување промена во имотната состојба и интересите

Правилник за формата и содржината на образецот на изјавата за имотна состојба и интереси и пријавување промена во имотната состојба и интересите

Правилник за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на избрани и именувани лица

Правилник за формата и содржината на образецот за податоци на избрани и именувани лица

Правилник за формата и содржината на прекршочниот патен налог

Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочната комисија во ДКСК

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА И ИЗЈАВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЛОБИСТИ, ЛОБИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛОБИРАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАПИСНИКОТ ОД ОСТВАРЕН КОНТАКТ СО ЦЕЛ ЛОБИРАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИ НА ЛОБИРАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЛОБИСТИ, ЛОБИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛОБИРАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ