Проект: Подршка на државната реорганизација (ИПА програма на Европската Унија за Република Северна Македонија)

Проект: Подршка на државната реорганизација
(ИПА програма на Европската Унија за Република Северна Македонија)

Дискрециони овластувања во општото законодавство кое го регулира вработувањето

Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира вработувањето во областа на здравството

Дискрециони овластувања на законодавната власт со кои се регулира вработувањето во областа на културата

Дискрециони овластувања во законодавството што го регулира вработувањето во образованието

Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира издавањето лиценци за извршување здравствени дејности по јавен повик

Дискрециони овластувања во законодавството кои регулираат издавање различни видови лиценци и дозволи во областа на животната средина

Зајакнување на контролните системи вклучувајќи и правни измени за примена на дискреционите овластувања при издавањето дозволи и во вработувањето