Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам

Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам

Финален извештај – ПРОЕКТ: Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам

Мониторинг на спроведување на препораките од финалниот извештај од проектот: „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам“

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јануари – март 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (април – јуни 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јули – септември 2021 г.)