“Родот и корупцијата – состојбата во Република Северна Македонија” – завршен онлајн настан на 16-ти декември 2021 година, 09:00 часот