Се одржа првата обука/работилница на групата за самооценка, формирана во рамки на ДКСК за имплементација на ЦАФ2020