УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА

Проценка на ризиците од корупција во правосудството во Северна Македонија

Насоки за проценка на ризикот од институционална корупција во РС Македонија

Регистар за ризици –  Извештај за проценка на ризиците од корупција

Регистар за ризици –  Ажуриран Извештај за проценка на ризиците од корупција за 2023 година

Методологија – Секторска проценка на ризик по интегритетот и корупцијата


Презентација за ефикасен процес за институционална проценка на ризик од корупција

Работна група за управување со ризикот од корупција:

 • Сашко Колев – Координатор
  е-маил: sashko@dksk.org.mk
 • Арта Сали – Член
  е-маил: a.sali@dksk.org.mk
 • Дијана Димковска – Член
  е-маил: d.dimkovska@dksk.org.mk
 • Сања Игњатовска – Член
  е-маил: i.sanja@dksk.org.mk
 • Севим Мустафа – Член
  е-маил: sevim@dksk.org.mk

Онлајн обука за Секторска проценка на ризик по интегритет и корупција

Во рамки на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Северна Македонија“, финансиран од ЕУ, а со поддршка на организацијата ПРАЈСВАТЕРХАУСКУПЕРС (PwC), на ден 16.03.2021 година, се одржа онлајн презентација и обука за Секторска проценка на ризик по интегритет и корупција (СПРИК).

Презентацијата ја одржа меѓународниот експерт Кристина Тарна, а од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата учествува Претседателката на ДКСК Билјана Ивановска и членовите на ДКСК, како и вработени во Секретаријатот.

На обуката, најпрво беше презентиран концептот за интегритет и препораки за понатамошен развој,  а потоа следеше и презентација на Методологијата за секторска проценка на ризик по интегитетот и корупцијата, во која беа опфатени опсегот и фазите на Секторската проценка на ризик по интегритетот и корупцијата.