Учество на Билатерални скрининг состаноци за Поглавјето 11, „Земјоделство и рурален развој“ и Поглавјето 33, „Финансиски и буџетски одредби“