Учество на Билатерлниот скрининг состанок за поглавје 25, „Наука и истражување“