Учество на Регионална конференција за борба против корупцијата