Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог