Monthly Archive: август 2023

91-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Државната комисија за спречување на корупцијата разви систем за е-учење достапен за сите граѓани и вработените во јавниот сектор

Државната комисија за спречување на корупцијата презема активности за едукација и зајакнување на капацитетите на вработените во јавната администрација, но и сите заинтересирани лица за едукација на темите од областа на антикорупциската политика. За...

Одржана средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел

На ден 07.08.2023 година Државната комисија за спречување на корупцијата оствари средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел. На средбата се...

90-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...