СООПШТЕНИЕ за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборна кампања