Обука за промоција на правните и етичките аспекти на интегритетот во процесите на управување со човечките ресурси во институциите од јавниот сектор