Проценка на ранливоста кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво (УСАИД и Транспаренси Интернешнл – Македонија)

Проценка на ранливоста кон корупција во државните институции и власти за просторно планирање, урбанизам и градежништво
(УСАИД и Транспаренси Интернешнл – Македонија)

Анализа на правната рамка во областите на просторното планирање, урбанизмот и градежништвото со можни ризици од корупција и методологија за следење на препораките

Прв квартален извештај за мониторингот на имплементација на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција во државните институции и локалната власт во областа на просторно планирање, урбанизам и градежништво за периодот јануари – март 2022 година

Втор квартален извештај за имплемнтација на препораките од проценката на ранливост од корупција во државните институции и локална власт во областа просторно планирање, урбанизам и градежништво

Трет квартален извештај за имплемнтација на препораките од проценката на ранливост од корупција во државните институции и локална власт во областа простно планирање , урбанизам и градежништо

Четврти квартален извештај за имплемнтација на препораките од проценката на ранливост од корупција во државните институции и локална власт во областа простно планирање , урбанизам и градежништо