Список на вработени во Секретаријатот на ДКСК

Список на вработени во Секретаријатот на ДКСК

Назив на работно место Име и Презиме е-пошта и тел.
Генерален секретар м-р Ирена Поповска i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 962
Државен советник за спроведување мерки и активности за спречување на корупцијата и судирот на интереси д-р Розета Фуллер rozeta.trajan@dksk.org.mk
02 3248 939
Државен советник за превентивни антикорупциски политики Ирена Брзанова i.brzanova@dksk.org.mk
02 3248 951
СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРИТЕТ
Раководител на сектор за стратешко планирање и интегритет м-р Маја Коневска mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 964
Помошник раководител на сектор за стратешко планирање и интегритет Билјана Вражалска-Батиниќ b.vrazalska@dksk.org.mk
02 3248 957
Одделение за стратешко планирање, соработка, проекти, аналитика и едукација
Раководител на одделение за стратешко планирање, соработка, проекти, аналитика и едукација м-р Александра Чавдаревска a.chavdarevska@dksk.org.mk
02 3248 968
Советник за статистика и аналитика Наташа Стоилковска natasa.stoilkovska@dksk.org.mk
Советник за спроведување едукација, подигање на јавната свест и развивање на концептот на интегритет Сашко Колев sashko@dksk.org.mk
02 3248 968
Одделение за антикорупциска проверка на легислативата
Раководител на одделение за антикорупциска проверка на легислативата м-р Арта Сали a.sali@dksk.org.mk
Советник за антикорупциска проверка на легислативата поврзана со политичкиот систем Славко Ѓорѓески sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248 954
Советник за антикорупциска проверка на легислативата поврзана со дејности од јавен интерес и одржлив развој Дијана Димковска d.dimkovska@dksk.org.mk
Советник за антикорупциска проверка на легислативата од областа на јавните финансиии, финансискиот систем, финансиската поддршка и помош м-р Сања Игњатовска i.sanja@dksk.org.mk
Советник за антикорупциска проверка на легислативата од економската област м-р Севим Мустафа sevim@dksk.org.mk
СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА
Одделение за спречување на корупцијата
Раководител на одделение за спречување на корупцијата Јасминка Цветковска jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 958
Советник за спречување на корупцијата во областа здравство, труд и социјална политика м-р Дарко Дачевски d.dachevski@dksk.org.mk
02 3248 943
Советник за спречување на корупцијата во областа образование, наука, култура и спорт Андријана Ристовска Мариниќ a.rmarinikj@dksk.org.mk
02 3248 942
Советник за спречување на корупцијата во областа на транспорт, урбанизам и просторно планирање и животна средина м-р Антонија Андонова Тасевска a.andonova@dksk.org.mk
Советник за спречување на корупцијата во областа на работењето на органите за спроведување на законот, ЕЛС и ЈП формирани од нив м-р Бисера Мојсоска Јованоска bisera.mojsoska@dksk.org.mk
02 3248 943
Советник за спречување на корупцијата во правосудниот систем Петар Бакалов petar.bakalov@dksk.org.mk
Советник за спречување на корупцијата во областа на законодавната и извршната власт и работата на правните субјекти кои ги формираат м-р Фарије Јашари farije.jashari@dksk.org.mk
Одделение за следење на финансирањето на политичките партии, изборните кампањи и корупција во јавните набавки
Раководител на одделение за следење на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи и корупција во јавните набавки м-р Катерина Зајковска k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 944
Советник за следење на користењето и располагањето со буџетски средства за време на изборен процес м-р Фарук Османи faruk.osmani@dksk.org.mk
Виш соработник за следење на финансирањето на политичките партии, изборните кампањи и корупција во јавните набавки Валентин Зарев valentin.zarev@dksk.org.mk
СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ, СЛЕДЕЊЕ НА ИМОТНА СОСТОЈБА И ИНТЕРЕСИ И ЛОБИРАЊЕ
Одделение за спречување судир на интереси и лобирање
Раководител на одделение за спречување судир на интереси и лобирање Кате Здравкоска katez@dksk.org.mk
02 3248 940
Советник за превенирање на состојба на судир на интереси и лобирање Ељуард Муртезани e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 937
Советник за спречување судир на интереси м-р Станка Милановска stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 938
Виш соработник за спречување судир на интереси Бисерка Каранфилова b.karanfilova@dksk.org.mk
Соработник за следење на предмети од областа на судир на интереси Марија Митева marija.miteva@dksk.org.mk
Помлад соработник за следење и евидентирање на предмети од областа на судир на интереси Газменд Бафтии g.baftii@dksk.org.mk
02 3248 941
Одделение за следење на имотна состојба и интереси
Советник за  следење и испитување на имотната состојба м-р Николина Тарчуговска-Милошевска nikolina@dksk.org.mk
02 3248 949
Советник за следење и испитување на имотната состојба м-р Борче Стојановски s.borce@dksk.org.mk
02 3248 947
Виш соработник за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси Мирко Савиќ msavic@dksk.org.mk
02 3248 965
Соработник за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси Катерина Битровска katerina.bitrovska@dksk.org.mk
Помлад соработник за евидентирање и ажурирање на регистарот на избрани и именувани лица Моника Стојковска m.stojkovska@dksk.org.mk
Помлад соработник за следење на имотната состојба и интересите Кефсере Бајрами k.bajrami@dksk.org.mk
02 3248 948
СЕКТОР ЗА ИТ ПОДДРШКА, ОПШТИ РАБОТИ, СЕДНИЦИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Раководител на сектор за ИТ поддршка, општи работи, седници и односи со јавноста Маја Хаџи-Кимова Трпкова maja.hadzikimova@dksk.org.mk
Одделение за ИТ поддршка и општи работи
Советник за информатичка технологија Арлин Рушити arlin.rushiti@dksk.org.mk
Помлад соработник за информатичка технологија Наташа Аугустиновиќ n.augustinovik@dksk.org.mk
Самостоен референт – Писар Даниела Најдовска d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930
Самостоен референт – Архивар Наташа Трпковска n.trpkovska@dksk.org.mk
02 3248 930
Одделение за седници и односи со јавноста
Раководител на одделение за седници и односи со јавноста Адем Чучуљ a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 956
Советник за превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик Адем Асани a.asani@dksk.org.mk
02 3248 963
Виш соработник за седници Катица Костовска k.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 935
Виш соработник за стручно-оперативна поддршка во водење на прекршочна постапка и следење на нејзиното извршување Бурим Абази b.abazi@dksk.org.mk
02 3248 931
Помлад соработник за седници и односи со јавноста м-р Риза Неџбии riza@dksk.org.mk
02 3248 934
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител на одделение за финансиски прашања м-р Даниела Трајчевска d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 961
Советник за буџетска контрола Вања Стојановиќ Крстевска v.stojanovic@dksk.org.mk
Советник за јавни набавки м-р Сања Давидовски Спасова sanja.spasova@dksk.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Раководител на одделение за управување со човечки ресурси Весна Донева vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 960
Советник за управување со човечки ресурси Елица Пауновска elica.paunovska@dksk.org.mk