Monthly Archive: март 2023

84-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог

Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог под бр. 08-1080/3 од 23.03.2023 година (објавено на ден 27.03.2023 година) Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и...

Работилница за сајбер безбедност

На 16-март се одржа работилница за сајбер безбедност за вработените во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, во организација на Здружение ИМПЕТУС – Центар за интернет, развој и добро управување, а со поддршка...

Потпишан Меморандум за соработка со Комисијата за хартии од вредност

Со цел промовирање на соработката и размена на искуства и експертиза од областа на спречување на корупција и судир на интереси и јакнење на интегритетот во согласност на законски утврдените надлежности, Државната комисија за...

ЦАФ Консензус работилница

Работната група за имплементација на ЦАФ2020 формирана во рамки на ДКСК, со експертска поддршка на РеСПА и КДЗ Австрија, на 09.03.2023 и 10.03.2023 година, во Клуб на органите на државната управа, одржаа дводневна ЦАФ...