Monthly Archive: March 2023

Seanca e 84 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

Punëtori për siguri kibernetike

Më 16 mars u mbajt punëtori në lidhje me sigurinë kibernetike për të punësuarit në Sekretariatin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, e organizuar nga Shoqata IMPETUS, Qendra për Internet, Zhvillimin dhe Menaxhim...

Punëtoria e Konsensusit të CAF

Grupi punues për zbatimin e CAF2020 i formuar në kuadër të KSHPK-së, me mbështetjen e eksperteve të ReSPA dhe KDZ Austri, më 09.03.2023 dhe 10.03.2023, në Klubin e organeve të administratës publike, mbajtën punëtori...