Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности. 

Државната комисија за спречување на корупцијата согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање.

Писменото Барање може да се поднесе до Државната комисија за спречување на корупцијата непосредно преку архивата; преку пошта на адреса на Државната комисија за спречување на корупцијата (Пресвета Богородица бр. 3 Скопје), како и да се поднесе во електронска форма (преку е-маил: b.abazi@dksk.org.mk ).

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер (word верзија)

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2022 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2019 година

Образец на жалба за недозволување на пристап до информации

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

Упатство-за-спроведување-на-Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Проактивно-објавување-на-информации-Прирачник

Насоки-за-проактивна-транспарентност-Прирачник

Леток-за-баратели

Барања и одговори


Задолжено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Бурим Абази
Контакт тел: +389(71)221-572
e-маил: b.abazi@dksk.org.mk

Одлука за определување службено лице за посредување со информации


Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), Државната комисија за спречување на корупцијата (во понатамошниот текст: Државната комисија), како имател на информации ја објавува, следната:

ЛИСТА
на информации со кои располагa Државната комисија за спречување на корупцијата

 1. Состав на Државната комисија за спречување на корупцијата;
 2. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон;
 3. Основни податоци за контакт на институцијата (https://dksk.mk/);
 4. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитно внатрешно пријавување;
 5. Список на лица вработени во Секретаријатот на Државната комисија, службен е-маил и службен телефон;
 6. Закони кои се однесуваат на надлежноста на Државната комисија;
  Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси – 12-2019

  Закон за лобирање
  Закон за заштита на укажувачите
 7. Прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува Државната комисија, во вид на подзаконски акт;
  Деловник за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата;
  Eтички кодекс за претседателот и членовите на Државната комисија за спречување корупција
  Правилник за внатрешна организација на Државната комисија;
  Правилник за систематизација на Државната комисија
  ;
  Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на Државната комисија.
 8. Oрганограм за внатрешна организација на Државната комисија;
  Органограм;
  – Органограм – со работни места;
  – Табеларен преглед на работни места
 9. Функционална анализа 2020 година
  Функционална анализа
 10. Стратешки планови и стратегии за работа на Државната комисија;
  – Стратешки план на Државната комисија;
  Национална стратегија 2020-2024;
  – Национална стратегија 2021-2025.
 11. Годишни планови и програми за работа на Државната комисија;
  Програма за работа на ДКСК
  Годишен план за следење на имотната состојба и интереси;
  – Годишен план за јавни набавки;
 12. Годишен Буџет и завршна сметка Државната комисија;
  Буџет на Државната комисија;
  – Годишни сметки на Државната комисија.
 13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот Државната комисија;                                                                                                                                                 –Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот Државната комисија
  Информација во врска со реализирање на процедурата за планирање , следење и извршување на буџет за прв квартал ( 01.01-31.03.2024 година)
  Информација во врска со реализирање на процедурата за планирање , следење и извршување на буџет за четврти квартал ( 01.01-31.12.2023 година)
 14. Ревизорски извештаи;
 15. Целокупната документација за јавните набавки;
  – Планирани набавки;
  Објавени огласи;
  – Склучени договори;
  – Реализирани договори.
 16. Предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата;
  Програма за работа на ДКСК;
 17. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор;
  – Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата;
  Годишен извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021 – 2025 за период од 01.01.2021 – 31.12.2021

  – Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 18. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата;

Одлуки од седници на Државната комисија;

Регистри

 Правилници

Податоци во врска со превземени активности во насока на јакнење на личниот и институционалниот интегритет

Обрасци

Антикорупциска проверка на легислативата

Регистар на лобисти и организации

Заштита на укажувачите

Управување со ризици од корупција

Број на оформени предмети поради сомневање за постоење на корупција;

Број на поднесени изјави за имотна состојба (анкетни листови) и интереси од избрани или именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или друго правно лице што располага со државен капитал, нотар, извршител, административен службеник од категоријата А утврдена со закон или лице вработено во кабинетите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, потпретседателите на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на претседателот на Владата на Република Македонија, министрите и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, заради извршување на работни задачи на посебен советник, при изборот, именувањето назначувањето, односно вработувањето;

Број на поднесени изјави за имотна состојба (анкетни листови) и интереси од избрани или именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или друго правно лице што располага со државен капитал, нотар, извршител, административен службеник од категоријата А утврдена со закон или лице вработено во кабинетите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, потпретседателите на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на претседателот на Владата на Република Македонија, министрите и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, заради извршување на работни задачи на посебен советник, по престанокот на именувањето, назначувањето, односно вработувањето;

Број на пријави од избрани или именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или друго правно лице што располага со државен капитал, нотар, извршител, административен службеник од категоријата А утврдена со закон или лице вработено во кабинетите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, потпретседателите на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на претседателот на Владата на Република Македонија, министрите и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, заради извршување на работни задачи на посебен советник, за зголемување на неговиот имот, односно на имотот на член на нивното семејство;

Број на поднесени барања за поведување прекршочна постапка против лица кои не ја исполниле обврската за пополнување и доставување на изјава за имотна состојба (анкетен лист) и интереси со детален попис на имотот во нивна сопственост или сопственост на членовите на нивните семејства;

Број на поднесени барања за поведување прекршочна постапка против лица кои не пријавиле зголемување на нивниот имот, односно имотот на член на нивното семејство;

Број на поднесени барања за поведување на постапка за испитување на имот и имотна состојба на избрани или именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или друго правно лице што располага со државен капитал, нотар, извршител, административен службеник од категоријата А утврдена со закон или лице вработено во кабинетите на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, потпретседателите на Собранието на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на претседателот на Владата на Република Македонија, министрите и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, заради извршување на работни задачи на посебен советник;

Број на покренати иницијативи пред надлежните органи за поведување постапка за утврдување на одгворност на службени лица;

Број на покренати иницијативи за поведување постапка за кривично гонење во предметите по кои постапува;

Број на оформени предмети заради утврдување на постоење судир на интереси;

Број на поднесени изјави за интереси;

Број на донесени Одлуки за изрекување мерка- јавна опомена, согласно со одредбите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси;

Број на барања за поведување прекршочна постапка за сторен прекршок, поднесени согласно со одредбите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси;

Број на дадени мислења  во случај на постоење на сомневање за судир на интереси;

Статистички податоци во врска со превземени активности на планот на едукацијата и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси;

Број на барања за поведување прекршочна постапка за сторен прекршок, поднесени согласно со одредбите од Законот за лобирање;

Број на донесени решенија од Државната комисија за бришење на лобистот односно лоби организацијата од Регистарот;

Број на доставени писмени извештаи од регистрирани лобисти, односно лоби организации за својата работа, согласно со одредбите од Законот за лобирање;

Број на доставени пријави за заштитено надворешно пријавување, согласно со одредбите од Законот за заштита на укажувачи;

Број на доставени пријави за необезбедена заштита на укажувач и на нему блиско лице заради извршеното заштитено внатрешно и надворешно пријавување или заштитено јавно пријавување, согласно со одредбите од Законот за заштита на укажувачи;

Број на доставени полугодишни извештаи за примени пријави од укажувачи, согласно со одредбите од Законот за заштита на укажувачи;

Број на одржани седници на Државната комисија;