2021

АНАЛИЗИ СО ПОДДРШКА ОД ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 2021 ГОДИНА


ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА OД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Анализа на правната рамка во областите на просторното планирање, урбанизмот и градежништвото со можни ризици од корупција и методологија за следење на препораките

Прв квартален извештај за мониторингот на имплементација на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција во државните институции и локалната власт во областа на просторно планирање, урбанизам и градежништво за периодот јануари – март 2022 година

Сексуална изнуда како дело на корупција: Правен и институционален одговор

Дискрециони овластувања во општото законодавство кое го регулира вработувањето

Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира вработувањето во областа на здравството

Дискрециони овластувања на законодавната власт со кои се регулира вработувањето во областа на културата

Дискрециони овластувања во законодавството што го регулира вработувањето во образованието

Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира издавањето лиценци за извршување здравствени дејности по јавен повик

Дискрециони овластувања во законодавството кои регулираат издавање различни видови лиценци и дозволи во областа на животната средина

Зајакнување на контролните системи вклучувајќи и правни измени за примена на дискреционите овластувања при издавањето дозволи и во вработувањето

Антикорупциска проверка на Законот за животната средина