Годишни извештаи

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата

Резултати од работата на ДКСК


Согласно член 49 став 1 алинеја 10 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010, 97/2015 и 148/2015) и член 21 став 1 алинеа 4 од Законот за спречување судир на интереси (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2007, 114/2009, 06/2012 и 97/2015), Државната комисија за спречување на корупцијата поднесува до Собранието на Република Македонија Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата.


Годишен извештај за работата на ДКСК – 2023

Годишен извештај за работата на ДКСК – 2022
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2021
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2020
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2019
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2016
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2015
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2014
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2013
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2012
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2011
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2010
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2009
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2008
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2007
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2006
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2005
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2004
Годишен извештај за работата на ДКСК – 2003