СООПШТЕНИЕ за процесот на именување на директори односно вршители на должност (в.д.) директори