ОБЈАВА согласно со член 56 став 5 од Законот за прекршоците

Согласно со член 56 став 5 од Законот за прекршоците ( „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) прекршочниот орган е должен, во случај на два последователни неуспешни обида за доставување на писмено, истото да го објави на својата Веб страница и со истекот на 8 (осум) дена од денот на неговото објавување се смета дека доставата е извршена.

Прекршочната комисија во Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), по исполнување на претпоставките утврдени во гореспоменатиот член,

О Б Ј А В У В А

  1. Писмено под бр.14-495/2 од 26.02.2021 година.
    (објавено на ден 30.09.2021 г.)