Антикорупциска проверка на легислативата

Антикорупциска проверка на легислативата

Државната комисија за спречување на корупцијата во функција на зајакнување и унапредување на својата надлежност за давање мислењa за предлози  на закони од значење за спречување на корупцијата и судирот на интереси, спроведува и антикорупциска проверка на легислативата.

Антикорупциската проверка на легислативата, како исклучителен важен превентивен антикорупциски механизам што се применува во голем број земји, е една од мерките од приоритет 1-Владеење на правото и правосудство – Антикорупциски политики и законодавство,  утврдени во Планот на активности на Владата на Република Македонија во согласност со Листата на  итни реформски приоритети за Република Северна Македонија доставен од страна на Европската комисија.

Антикорупциската проверка на легислативата претставува анализа и оцена на формата и содржината на правните прописи. Антикорупциска проверка ги опфаќа сите предлози на  закони и по избор закони кои веќе се донесени со цел детектирање, превeнирање и минимизирање на ризиците за можност од корупција и судир на интереси.

Методологија за антикорупциска проверка на легислативата
усвоена на 42-та седница на ДКСК (27.11.2020 г.)


ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА OД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Анализа на правната рамка во областите на просторното планирање, урбанизмот и градежништвото со можни ризици од корупција и методологија за следење на препораките

Прв квартален извештај за мониторингот на имплементација на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција во државните институции и локалната власт во областа на просторно планирање, урбанизам и градежништво за периодот јануари – март 2022 година


Сексуална изнуда како дело на корупција: Правен и институционален одговор


  1. Дискрециони овластувања во општото законодавство кое го регулира вработувањето
  2. Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира вработувањето во областа на здравството
  3. Дискрециони овластувања на законодавната власт со кои се регулира вработувањето во областа на културата
  4. Дискрециони овластувања во законодавството што го регулира вработувањето во образованието
  5. Дискрециони овластувања во законодавството кое го регулира издавањето лиценци за извршување здравствени дејности по јавен повик
  6. Дискрециони овластувања во законодавството кои регулираат издавање различни видови лиценци и дозволи во областа на животната средина
  7. Зајакнување на контролните системи вклучувајќи и правни измени за примена на дискреционите овластувања при издавањето дозволи и во вработувањето

Финален извештај
ПРОЕКТ: „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам“

МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ОД ФИНАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ: „ПРОЦЕНКА НА РАНЛИВОСТ ОД КОРУПЦИЈА ВО ПОЛИТИКИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА НЕПОТИЗАМ, КРОНИЗАМ И КЛИЕНТЕЛИЗАМ“

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јануари – март 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (април – јуни 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јули – септември 2021 г.)


Антикорупциска проверка на Законот за животната средина


Извештај за антикорупциска проверка на Член 8 став 4 од законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за стратешки инвестиции во Република С.Македонија


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за трговските друштва


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за здравствена заштита


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за високото образование


Методологија за антикорупциска проверка за легислативата


Извештаи за спроведена антикорупциска проверка на легислативата


Извештај за антикорупциска проверка на Предлог на Закон за инспекција во животната средина


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за академијата за судии и јавни обвинители


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за државен пазарен иснпекторат


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за заштита на правата на пациентите


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за бирото за развој на образованието


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за учебници за основно и средно образование


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за градежни производи


Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата


Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачи


Извештај на АПЛ на одредби од Закон за судска служба и подзаконски акти со кои се уредува вработувањето на судските службеници


Извештај за антикорупциска проверка на член 155-б и член 163 од Законот за здравствената заштита


Извештај за антикорупциска проверка на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија


Извештај за антикорупциска проверка на одредбите на член 28 и член 230 од Законот на водите


Заклучни согледувања од јавна дебата Измена на регулатива за урбанистичко планирање одржана на ден 16.02 2022 год


Заклучни согледувања од Јавната дебата „ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КАКО РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ” одржана на ден на 17 Јуни 2022 година