СИСТЕМ НА ИНТЕГРИТЕТ ВО ПРАВОСУДСТВО

Потпишани политики на интегритет
 1. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Велес
  Номинација од Основно јавно обвинителство Велес
 2. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Струга
  Номинација од Основно јавно обвинителство Струга
 3. Политика за интегритет – Вишо јавно обвинителство Гостивар
  Номинација од Вишо јавно обвинителство Гостивар
 4. Политика за интегритет – Основен суд Кратово
  Номинација од Основен суд Кратово
 5. Политика за интегритет – Апелационен суд Штип
  Номинација од Апелационен суд Штип
 6. Политика за интегритет – Апелационен суд Гостивар
  Номинација од Апелационен суд Гостивар
 7. Политика за интегритет – Основен суд Велес
  Номинација од Основен суд Велес
 8. Политика за интегритет – Вишо јавно обвинителство Штип
  Номинација од Вишо јавно обвинителство Штип
 9. Политика за интегритет – Основен суд Кавадарци
  Номинација од Основен суд Кавадарци
 10. Политика за интегритет – Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
  Номинација од Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
 11. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Кичево
  Номинација од Основно јавно обвинителство Кичево
 12. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Кавадарци
  Номинација од Основно јавно обвинителство Кавадарци
 13. Политика за интегритет – Основен граѓански суд
  Номинација од Основен граѓански суд
 14. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Дебар
  Номинација од Основно јавно обвинителство Дебар
 15. Политика за интегритет – Основно јавно обвинителство Охрид
  Номинација од Основно јавно обвинителство Охрид
 16. Политика за интегритет – Основен суд Прилеп
  Номинација од Основен суд Прилеп
 17. Политика за интегритет – Основен суд Гевгелија
  Номинација од Основен суд Гевгелија