СИСТЕМ НА ИНТЕГРИТЕТ ВО ПРАВОСУДСТВО

Потпишани политики на интегритет
 1. Политика за интегритет – Основен суд Кратово
  Номинација од Основен суд Кратово
 2. Политика за интегритет – Апелационен суд Штип
  Номинација од Апелационен суд Штип
 3. Политика за интегритет – Апелационен суд Гостивар
  Номинација од Апелационен суд Гостивар
 4. Политика за интегритет – Основен суд Велес
  Номинација од Основен суд Велес
 5. Политика за интегритет – Основен суд Кавадарци
  Номинација од Основен суд Кавадарци
 6. Политика за интегритет – Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
  Номинација од Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
 7. Политика за интегритет – Основен граѓански суд
  Номинација од Основен граѓански суд
 8. Политика за интегритет – Основен суд Прилеп
  Номинација од Основен суд Прилеп
 9. Политика за интегритет – Основен суд Гевгелија
  Номинација од Основен суд Гевгелија
 10. Политика за интегритет – Врховен суд на РСМ
  Номинација од Врховен суд на РСМ
 11. Политика за интегритет – Основен суд Струмица
  Номинација од Основен суд Струмица
 12. Политика за интегритет – Основен суд Радовиш
  Номинација од Основен суд Радовиш
 13. Политика за интегритет – Апелационен суд Битола
 14. Политика за интегритет – Основен суд Свети Николе
  Номинација од Основен суд Свети Николе
 15. Политика за интегритет – Управен суд на РСМ
  Номинација од Управен суд на РСМ
 16. Политика за интегритет – Судски совет на РСМ
  Номинација од Судски совет на РСМ
 17. Политика за интегритет – Основен суд Неготино
  Номинација од Основен суд Неготино