Category: Seanca

Seanca e 43-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr 12/19) zëvendës kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, e morri këtë: VENDIM...

Seanca e 41 e KSHPK

Seanca e 41 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19)Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë: VENDIMPër thirrje të seancës...

Seanca e 40-të e KSHPK

Seanca e 40-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...

Seanca e 39 e KSHPK

Seanca e 39 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të Kkorrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...