Category: Seanca

Seanca e 50 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 të Komisionit Shtetërror për parandalimin e Korupsionit (Teksti i konsoliduar),Kryetari i...

Seanca e 47-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) Kryetari i Komisonit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri VENDIM Për thirrje të seancës...

Seanca e 46-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit morri VENDIM për thirrje të...

Seanca e 45-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 12/19) Kryetari Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM për...

Seanca e 44-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyratre e RM nr.12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM Për thirrje të...