Seanca e 46-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit morri VENDIM për thirrje të...