Monthly Archive: February 2022

NJOFTIM

Me rastin e akuzave të nxjerra nga partia politike VMRO DPMNE në publik për mospunim dhe mosveprim të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Komisioni Shtetëror e konsideron të nevojshme të tregojë në vijim:...

Seanca e 62 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 61 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...