Analiza e mjeteve të harxhuara nga buxheti për apanazhë