“Korrupsioni në fushën e mjedisit jetësorë” – eventi i përfunduar online më 14 dhjetor 2021, ora 10:00