KSHPK-ja do të ketë qasje elektronike në të dhënat e Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërisë