KSHPK-ja në mënyrë elektronike do të marrë të dhënat nga Drejtoria e të Ardhurave Publike