Promovimi i raportit të tretë tremujor nga monitorimi i implementimit të rekomandimeve nga raporti për vlerësim të cenueshmërisë nga korrupsioni gjatë punësimit në sektorin publik