Punëtori për mbështetjen e KSHPK-së dhe Prokurorisë Publike për forcimin e mekanizmave të koordinimit