Punëtori të mbajtura për mbledhjen e materialit për ndryshimin dhe plotësimin e Strategjisë Nacionale 2021-2025