Skriningu bilateral me Bashkimin Evropian për Kapitullin 3, “E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve”