Takim koordinues me pjesëmarrësit e trajnimit për zbatimin e politikës së integritetit në njësitë e vetëqeverisjes lokale