U mbajtë cikli i dytë i trajnimeve për zbatimin e Politikës së Integritetit të njësive të vetëqeverisjes lokale