Vizita e realizuar e nëpunësve shtetërorë nga Bosnja dhe Hercegovina në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit: EUSYP in BiH Visit to N. Macedonia