Category: Shpallje

NJOFTIM

Në pajtim me nenin 8-b paragrafin 2 të Kodit Zgjedhor, fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të gjitha personat e tjerë juridikë që menaxhojnë kapital shtetëror kanë për detyrë që në afat prej dhjetë ditësh...

Seanca e pestë e КSHPK-së

Në bazë të nenit 22, të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 12/19) dhe nenit 9 të Rregullores së Punës së Komisionit...