Category: Shpallje

Seanca e 100 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

Takim me përfaqësues të organizatave joqeveritare.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), më 31 janar 2024, realizoi takim me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të udhëhequr nga organizatat e shoqërisë themelues të Platformës kundër...

Seanca e 99 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...