Category: Shpallje

Punëtoria e Konsensusit të CAF

Grupi punues për zbatimin e CAF2020 i formuar në kuadër të KSHPK-së, me mbështetjen e eksperteve të ReSPA dhe KDZ Austri, më 09.03.2023 dhe 10.03.2023, në Klubin e organeve të administratës publike, mbajtën punëtori...

Seanca e 83 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...