Систем на интегритет за државните органи и институции од јавен сектор

Што претставува интегритет?
Под интегритет се подразбира законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работи со кои службените лица го чуваат својот углед и угледот на институцијата во која се одговорно лице, односно се вработени, ги елиминираат ризиците и ги отстрануваат сомневањата во можноста од настанување и развој на корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на јавните функции и во работата на јавните институции.
Целта на ДКСК е унапредување и следење на системот за интегритет во сите институции и утврдување на ефикасноста на применетите политики и процедури кои овозможуваат доследна примена на стандардите за интегритет.

Зошто ја прифаќаме Политиката на интегритет?
Прифаќањето на Политиката на интегритет е прв чекор и главен механизам за одредување на нивото на интегритет и воедно, најважната алатка за зајакнување на интегритетот.
Засилувањето и подигнувањето на интегритетот е заедничка мисија и одговорност на сите институции во системот и на сите нивоа на власт.

Зошто одбираме интегритет?
Политиката на интегритет го промовира интегритетот како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на ризиците од корупцијата.
Преку примена на Политиката на интегритет, ќе се придонесе кон спречување и елиминирање на можностите за појава на различни форми на корупција и неетичко однесување во рамките на институциите.


Лице одговорно за спроведување и следење систем на интегритет

Александра Чавдаревска
Контакт тел: (02) 3248 968
е-маил: a.chavdarevska@dksk.org.mk

Заменик на лице одговорно за спроведување и следење систем на интегритет

Билјана Вражалска-Батиниќ
е-маил: b.vrazalska@dksk.org.mk


Политика на интегритет

Насоки за примена на политиката за интегритет

Прирачник за лицата за интегритет


Документи за имплементирање на системот на интегритет

Насоки за проценка на ризикот од институционална корупција во РС Македонија

Насоки за подготовка на етички кодекси во институционалното работење

Упатство за користење на службени возила и реализација на службени патувања

Упатство за изготвување на интерен акт за управување со судирот на интереси

Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримства во јавниот сектор


Потпишани политики на интегритет
 1. Политика на интегритет – Генерален секретаријат на Влада на РСМ
  Номинација од Генерален секретаријат на Влада на РСМ
  Номинација од Генерален секретаријат на Влада на РСМ
 2. Политика на интегритет – Министерство за внатрешни работи
  Номинација од Министерство за внатрешни работи
 3. Политика на интегритет – Министерство за економија
  Номинација од Министерство за економија
 4. Политика на интегритет – Министерство за животна средина и просторно планирање
  Номинација од Министерство за животна средина и просторно планирање
  Номинација од Министерство за животна средина и просторно планирање
 5. Политика на интегритет – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 6. Политика на интегритет – Министерство за информатичко општество и администрација
  Номинација од Министерство за информатичко општество и администрација
 7. Политика на интегритет – Министерство за култура
  Номинација од Министерство за култура
 8. Политика на интегритет – Министерство за локална самоуправа
  Номинација од Министерство за локална самоуправа
 9. Политика на интегритет – Министерство за образование и наука
  Номинација од Министерство за образование и наука
  Номинација од Министерство за образование и наука
 10. Политика на интегритет – Министерство за правда
 11. Политика на интегритет – Министерство за транспорт и врски
  Номинација од Министерство за транспорт и врски
 12. Политика на интегритет – Министерство за труд и социјална политика
  Номинација од Министерство за труд и социјална политика
 13. Политика на интегритет – Министерство за финансии
  Номинација од Министерство за финансии
 14. Политика на интегритет – Министерство за здравство
  Номинација од Министерство за здравство
 15. Политика на интегритет – Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
  Номинација од Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
 16. Политика на интегритет – Државна комисија за спречување на коруцијата
 17. Политика на интегритет – Државен завод за ревизија
  Номинација од Државен завод за ревизија
 18. Политика на интегритет – Инспекциски Совет
  Номинација од Инспекциски Совет

 

 


Извештај за имплементација на политика за интегритет од 5 пилот институции