Систем на интегритет за државните органи и институции од јавен сектор

Што претставува интегритет?
Под интегритет се подразбира законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работи со кои службените лица го чуваат својот углед и угледот на институцијата во која се одговорно лице, односно се вработени, ги елиминираат ризиците и ги отстрануваат сомневањата во можноста од настанување и развој на корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на јавните функции и во работата на јавните институции.
Целта на ДКСК е унапредување и следење на системот за интегритет во сите институции и утврдување на ефикасноста на применетите политики и процедури кои овозможуваат доследна примена на стандардите за интегритет.

Зошто ја прифаќаме Политиката на интегритет?
Прифаќањето на Политиката на интегритет е прв чекор и главен механизам за одредување на нивото на интегритет и воедно, најважната алатка за зајакнување на интегритетот.
Засилувањето и подигнувањето на интегритетот е заедничка мисија и одговорност на сите институции во системот и на сите нивоа на власт.

Зошто одбираме интегритет?
Политиката на интегритет го промовира интегритетот како темел на доброто управување и стратешки и одржлив одговор на ризиците од корупцијата.
Преку примена на Политиката на интегритет, ќе се придонесе кон спречување и елиминирање на можностите за појава на различни форми на корупција и неетичко однесување во рамките на институциите.


Лице одговорно за спроведување и следење систем на интегритет

Александра Чавдаревска
Контакт тел: (02) 3248 968
е-маил: a.chavdarevska@dksk.org.mk

Заменик на лице одговорно за спроведување и следење систем на интегритет

Билјана Вражалска-Батиниќ
е-маил: b.vrazalska@dksk.org.mk


Политика на интегритет

Насоки за примена на политиката за интегритет

Прирачник за лицата за интегритет


Документи за имплементирање на системот на интегритет

Насоки за проценка на ризикот од институционална корупција во РС Македонија

Насоки за подготовка на етички кодекси во институционалното работење

Упатство за користење на службени возила и реализација на службени патувања

Упатство за изготвување на интерен акт за управување со судирот на интереси

Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримства во јавниот сектор


Потпишани политики на интегритет
 1. Политика на интегритет – Генерален секретаријат на Влада на РСМ
  Номинација од Генерален секретаријат на Влада на РСМ
  Номинација од Генерален секретаријат на Влада на РСМ
 2. Политика на интегритет – Министерство за внатрешни работи
  Номинација од Министерство за внатрешни работи
 3. Политика на интегритет – Министерство за економија
  Номинација од Министерство за економија
 4. Политика на интегритет – Министерство за животна средина и просторно планирање
  Номинација од Министерство за животна средина и просторно планирање
  Номинација од Министерство за животна средина и просторно планирање
 5. Политика на интегритет – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 6. Политика на интегритет – Министерство за информатичко општество и администрација
  Номинација од Министерство за информатичко општество и администрација
 7. Политика на интегритет – Министерство за култура
  Номинација од Министерство за култура
 8. Политика на интегритет – Министерство за локална самоуправа
  Номинација од Министерство за локална самоуправа
 9. Политика на интегритет – Министерство за образование и наука
  Номинација од Министерство за образование и наука
  Номинација од Министерство за образование и наука
 10. Политика на интегритет – Министерство за правда
 11. Политика на интегритет – Министерство за транспорт и врски
  Номинација од Министерство за транспорт и врски
 12. Политика на интегритет – Министерство за труд и социјална политика
  Номинација од Министерство за труд и социјална политика
 13. Политика на интегритет – Министерство за финансии
  Номинација од Министерство за финансии
 14. Политика на интегритет – Министерство за здравство
  Номинација од Министерство за здравство
 15. Политика на интегритет – Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
  Номинација од Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
 16. Политика на интегритет – Државна комисија за спречување на коруцијата
 17. Политика на интегритет – Државен завод за ревизија
  Номинација од Државен завод за ревизија
 18. Политика на интегритет – Инспекциски Совет
  Номинација од Инспекциски Совет
 19. Политика за интегритет – Државна изборна комисија
  Номинација од Државна изборна комисија
 20. Политика на интегритет – Агенција за планирање на просторот
  Номинација од Агенција за планирање на просторот
 21. Политика на интегритет – Агенција за вработување на РСМ
  Номинација од Агенција за вработување на РСМ
 22. Политика на интегритет – Државен завод за статистика
  Номинација од Државен завод за статистика
  Номинација од Државен завод за статистика
  Номинација од Државен завод за статистика
 23. Политика на интегритет – Државен инспекторат за шумарство и ловство
  Номинација од Државен инспекторат за шумарство и ловство
 24. Политика на интегритет – Агенција за млади и спорт
  Номинација од Агенција за млади и спорт
 25. Политика на интегритет – Совет за унапредување и развој на ревизијата
  Номинација од Совет за унапредување и развој на ревизијата
 26. Политика на интегритет – Царинска управа
  Номинација од Царинска управа
 27. Политика на интегритет – Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот
  Номинација од Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот
 28. Политика на интегритет – Ревизорско тело за ревизија на ИПА
  Номинација од Ревизорско тело за ревизија на ИПА
 29. Политика на интегритет – Геолошки завод на РСМ
  Номинација од Геолошки завод на РСМ 
 30. Политика на интегритет – Државен инспекторат за животна средина
  Номинација од Државен инспекторат за животна средина 
 31. Политика на интегритет – Агенција за задолжителни нафтени резерви
  Номинација од Агенција за задолжителни нафтени резерви 
  Номинација од Агенција за задолжителни нафтени резерви
 32. Политика на интегритет – Дирекција за заштита и спасување
  Номинација од Дирекција за заштита и спасување 
 33. Политика на интегритет – Секретаријат за законодавство
  Номинација од Секретаријат за законодавство 
 34. Политика на интегритет – Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
  Номинација од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 
 35. Политика на интегритет – Државна комисија за жалби по јавни набавки
  Номинација од Државна комисија за жалби по јавни набавки 
 36. Политика на интегритет – Агенција за промоција и поддршка на туризмот
  Номинација од Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
 37. Политика на интегритет – Институт за стандардизација на РСМ
  Номинација од Институт за стандардизација на РСМ
 38. Политика на интегритет – Агенција за катастар за недвижности
  Номинација од Агенција за катастар за недвижности
 39. Политика на интегритет – Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
  Номинација од Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 40. Политика на интегритет – Државно правобранителство на РСМ
  Номинација од Државно правобранителство на РСМ
 41. Политика на интегритет – Државен комунален инспекторат
  Номинација од Државен комунален инспекторат
 42. Политика на интегритет – Управа за финансиско разузнавање
  Номинација од Управа за финансиско разузнавање
 43. Политика на интегритет – Агенција за пошти
  Номинација од Агенција за пошти
 44. Политика на интегритет – Агенција за цивилно воздухопловство
  Номинација од Агенција за цивилно воздухопловство
 45. Политика на интегритет – Агенција за администрација
  Номинација од Агенција за администрација
 46. Политика на интегритет – Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
  Номинација од Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
 47. Политика на интегритет – Државен инспекторат за локална самоуправа
  Номинација од Државен инспекторат за локална самоуправа
 48. Политика на интегритет – Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
  Номинација од Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
 49. Политика на интегритет – Државен инспекторат за труд
  Номинација од Државен инспекторат за труд
 50. Политика на интегритет – Комисија за заштита на конкуренцијата
  Номинација од Комисија за заштита на конкуренцијата
 51. Политика на интегритет – Државен инспекторат за земјоделство
  Номинација од Државен инспекторат за земјоделство
  Номинација од Државен инспекторат за земјоделство
 52. Политика на интегритет – Агенција за поддршка на претприемништвото на РСМ
  Номинација од Агенција за поддршка на претприемништвото на РСМ
 53. Политика на интегритет – Фонд за осигурување на депозити
  Номинација од Фонд за осигурување на депозити
 54. Политика на интегритет – Државен просветен инспекторат
  Номинација од Државен просветен инспекторат
 55. Политика на интегритет – Комисија за спречување и заштита од дискриминација
  Номинација од Комисија за спречување и заштита од дискриминација
 56. Политика на интегритет – Управа за хидрометереолошки работи
  Номинација од Управа за хидрометереолошки работи
 57. Политика на интегритет – Државен пазарен инспекторат
  Номинација од Државен пазарен инспекторат
 58. Политика на интегритет – ЈРП Македонска радиотелевизија
  Номинација од ЈРП Македонска радиотелевизија
 59. Политика на интегритет – Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ
  Номинација од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ
 60. Политика на интегритет – Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
  Номинација од Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
 61. Политика на интегритет – Центар за управување со кризи
  Номинација од Центар за управување со кризи
 62. Политика на интегритет – Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
  Номинација од Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги
 63. Политика на интегритет – Управа за јавни приходи
  Номинација од Управа за јавни приходи
 64. Политика на интегритет – Државен управен инспекторат
  Номинација од Државен управен инспекторат
 65. Политика на интегритет – Државен санитарен и здравствен инспекторат
  Номинација од Државен санитарен и здравствен инспекторат
 66. Политика на интегритет – Инспекторат за употреба на јазиците
  Номинација од Инспекторат за употреба на јазиците
 67. Политика на интегритет – ЈП за железничка инфраструктура ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје
  Номинација од ЈП за железничка инфраструктура ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје
 68. Политика на интегритет – Управа за финансиска полиција
  Номинација од Управа за финансиска полиција 
 69. Политика на интегритет – Агенција за супервизија на осигурувањето
  Номинација од Агенција за супервизија на осигурувањето 
 70. Политика на интегритет – Министерство за одбрана
  Номинација од Министерство за одбрана 

 


Извештај за имплементација на политика за интегритет од 5 пилот институции